Disclaimer

Borgdorff Makelaars (eigenaar van deze site) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze site. Borgdorff Makelaars heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Borgdorff Makelaars accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud en de vormgeving van) deze site berusten bij Borgdorff Makelaars. De auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Materiaal van deze website mag niet op enigerlei wijze gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van Borgdorff Makelaars. Borgdorff Makelaars staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van deze site wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek al dan niet door middel van links, deeplinks of frames ten behoeve van de diensten van derden.

Door Borgdorff Makelaars B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Deze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag van het ter zake gefactureerde honorarium.